L-羟脯氨酸急救办法
    必要的急救办法描绘 
    吸入 
    假如吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸中止,进行人工呼吸。 
    皮肤触摸 
    用番笕和很多的水冲刷。 
    眼睛触摸 
    用水冲刷眼睛作为预防办法。 
    食入 
    切勿给失去知觉者经过口喂任何东西。 用水漱口。 
    主要症状和影响,急性和迟发效应 
    据咱们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研讨。 
    及时的医疗处理和所需的特别处理的阐明和指示 

    L-羟脯氨酸消防办法
    救活介质 
    救活办法及救活剂 
    用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳救活。 
    源于此物质或混合物的特别的危害 
    碳氧化物, 氮氧化物 
    给消防员的建议 
    如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。 

作者:www.jhbaiqiang.cn


相关产品


L-羟脯氨酸厂家